โครงการบรรยายพิเศษ
"การเขียนข้อเสนอการวิจัย ทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้อง 306 Auditorium ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด่วน !!! โปรดลงทะเบียนภายใน วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. รับจำนวนจำกัด 300 คน

เฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

 

ลงทะเบียนเข้าฟัง


ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าฟัง


กำหนดการการบรรยายพิเศษ